Állásjelentkezésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. (rövid név: Direkt36 Nonprofit Kft.; székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8., adószáma: 25004582-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-194184, képviseli: Pethő András ügyvezető; továbbiakban: Adatkezelő) a meghirdetett állásajánlatokra jelentkező személyek (Jelentkezők) rendelkezésre bocsátott személyes adatait a kiválasztási folyamat működtetése és a Jelentkezőkkel való kapcsolatfelvétel érdekében kezeli.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számra nem teszi hozzáférhetővé. Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján történik.

A Jelentkezők személyes adatainak kezelése

1. Az Adatkezelő címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.

2. Az Adatkezelő elérhetősége: info@direkt36.hu

3. Az Érintettek köre: a Jelentkezők

4. A kezelt adatok köre: a Jelentkezők által a jelentkezés alkalmával és a kiválasztási folyamat során megadott adatok.

5. Az adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása.

6. A hozzájárulás és jelen tájékoztató elfogadása a jelentkezés elküldésével valósul meg.

7. Tájékoztatás az adatkezelésről: az Érintett a jelen tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi az általa megadott és az Adatkezelő birtokába került személyes adatainak kezelését.

8. Az adatkezelés célja: a kiválasztási folyamat működtetése és a Jelentkezőkkel való kapcsolatfelvétel.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: a Direkt36 Nonprofit Kft. tagjai és kijelölt munkatársai.

10. Az adatok kezelésének időtartama: az adatokat az Adatkezelő annak birtokába jutását követő 90 napig kezeli.

11. Az Érintett – írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:

  • a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • a személyes adatainak helyesbítését,
  • a személyes adatainak zárolását.

A személyes adatainak törlését akkor kérheti, ha azt a jogszabályok vagy jelen adatkezelési tájékoztató lehetővé teszik.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani a fenti adatokról.

Ha az Érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.