Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A WWW.DIREKT36.HU HONLAPON MEGVALÓSULÓ TÁMOGATÁSNYÚJTÁSRA VONATKOZÓAN

Érvényes 2022. október 10-étől

1. Bevezető

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – az Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. (rövid név: Direkt36 Nonprofit Kft.; székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8., adószáma: 25004582-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-194184, képviseli: Pethő András ügyvezető) mint támogatott– a továbbiakban: Kedvezményezett – és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen történő kattintás útján saját vagyona rovására pénzbeli támogatást (adományt) nyújt Kedvezményezett részére (Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. A Kedvezményezett hosszú távú célja az tényfeltáró újságírói tevékenység, ennek segítségével a Magyarországon történő, illetve Magyarországot érintő fontos társadalmi és politikai események bemutatása, valamint az így elkészülő tartalmak publikálása a Direkt36 Portálon és másutt. A Kedvezményezett független minden olyan ráhatástól, amely a megjelenő tartalmak tényszerű és elfogulatlan tartalmát módosítani kívánná.

1.3. A Kedvezményezett a Portálon belül támogatási Honlapot hozott létre és tart fenn (a továbbiakban Honlap), melynek működéséért teljes felelősséggel tartozik.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés azzal jön létre, hogy az Adományozó a Honlapon elérhető adományozási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyonából pénzbeli támogatást nyújtson.

2.2. A Honlapon megtalálható a jelen ÁSZF, melyet az Adományozó a támogatási folyamat során elfogad. Az ÁSZF-nek megfelelő eseti támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett közt a pénzbeli támogatás – rendszeres támogatás esetén az első pénzbeli támogatás – Kedvezményezetthez való beérkezésével minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. A támogatás célja
A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a Kedvezményezett tényfeltáró újságírói tevékenységéhez és a Kedvezményezett által fenntartott Portál működéséhez.

3.2. Támogatói kategóriák
A Kedvezményezettet bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni, akár egy, akár több alkalommal.

A Kedvezményezett – az adományozás megkönnyítése érdekében – a Honlapon egyes meghatározott összegek adományozását javasolja. Az egyes javasolt összegekhez a Kedvezményezett úgynevezett támogatói Kategóriákat kapcsol. Az egyes Kategóriákhoz a Kedvezményezett meghatározott informálási megoldásokat és egyéb viszonosságot kapcsol, melyek mindenkori részletei a Honlapon szerepelnek.

3.3. Fizetési mód
A támogatás megvalósulhat a Honlapon szereplő lehetőségek valamelyikével.

4. Támogatói tagság

4.1. Abból a célból, hogy Kedvezményezett megköszönje az Adományozók hozzájárulását a Portál működéséhez, a javasolt kategóriáknak megfelelő havi vagy éves rendszeres támogatást nyújtó Adományozókat támogatói tagnak tekinti. A tagság éves támogatás esetén az utolsó támogatási összeg beérkezésétől számított egy évig, havi támogatás esetén az utolsó támogatási összeg beérkezésétől számított egy hónapig érvényes, az Adományozó ezalatt veheti igénybe a Kategóriákhoz kapcsolt viszonosságokat. Az egyszeri támogatási összegek a tagság tekintetében éves támogatásnak minősülnek.

4.2. A Tagság nem az Adományozó által nyújtott adomány ellentételezését jelenti; arra szolgál, hogy a Kedvezményezett és a Portál működéséről különböző mértékű és jellegű, naprakész tájékoztatással szolgáljon az Adományozók részére. Az adományozás nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

5. A támogatás felhasználása

A Kedvezményezett naptári évenként legalább egyszer a Hírlevélben, illetve a rendezvények alkalmával az átláthatóság követelményének megfelelően tájékoztatja Adományozót arról, hogy a Honlapon keresztül gyűjtött támogatások összegét hogyan használta fel.

6. Adatkezelés

A Kedvezményezett csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés részleteit a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

7. A szerződés megszűnése

A szerződés annak teljesítésével megszűnik. A Felek kijelentik, hogy a jelen adományozási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítését. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – az adomány céllal ellentétes felhasználása. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – az Adományozó által vállalt befizetés(ek) elmulasztása.

8. Lemondás az ajándék visszakövetelési jogáról

Felek kijelentik, hogy az adományozó a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

9. Egyéb

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit és általános szabályait kell alkalmazni.

Az ÁSZF 2022. október 10-e előtt érvényes változata itt olvasható.