Adatkezelési tájékoztató

Frissítve: 2022. szeptember 1.

A Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. (rövid név: Direkt36 Nonprofit Kft.; székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8., adószáma: 25004582-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-194184, képviseli: Pethő András ügyvezető; továbbiakban: Adatkezelő) a működése elősegítése érdekében kapott adományok nyújtói (Támogatók) adományozással összefüggő, általuk rendelkezésre bocsátott egyes személyes adatait a szervezet pénzügyi működésének átláthatósága érdekében, továbbá hírlevél küldése, a kommentelés lehetőségének biztosítása és egyéb kapcsolatfelvétel érdekében kezeli.

(A Direkt36 médiatartalom-szolgáltatói tevékenységére vonatkozó adatkezelési tájékoztató ide kattintva olvasható.)

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számra nem teszi hozzáférhetővé. Az Adatkezelés az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) rendelkezései alapján történik.

I. A Támogatók személyes adatainak kezelése

1. Az Adatkezelő címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.

2. Az Adatkezelő elérhetősége: info@direkt36.hu

3. Az Érintettek köre: a Támogatók

4. A kezelt adatok köre: a Támogatók által a támogatási folyamat során megadott vagy az adományozás során az Adatkezelő birtokába jutott, a pénzügyi műveletek bizonylatolásához feltétlenül szükséges, kötelezően megadandó adatok: a név, bankszámlaszám (Kötelező adatkezelés).

5. Az adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja nemzeti jogszabályi előírás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. §.

6. Hozzájárulás az adatkezeléshez: az itt körülírt adatok kezeléséhez nem szükséges az Érintett beleegyezése, mert kötelező adatkezelésről van szó.

7. Tájékoztatás az adatkezelésről: az érintett ÁSZF rendelkezéseinek és jelen tájékoztató elfogadásával – az erre vonatkozó gombra kattintással –  tudomásul veszi az általa megadott és az Adatkezelő birtokába került személyes adatainak kezelését.

8. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő pénzügyi működése átláthatóságának a biztosítása és a számviteli fegyelem betartása.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: a Direkt36 Nonprofit Kft. tagjai és kijelölt munkatársai és a könyvelési feladatokat ellátó Adatfeldolgozó.

10. Az adatok kezelésének időtartama: az adatokat az Adatkezelő annak birtokába jutását követő 8. évig kezeli. (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §) .

11. Az Érintett – írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:

  • a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • a személyes adatainak helyesbítését,
  • a személyes adatainak zárolását.

A személyes adatainak törlését akkor kérheti, ha azt a jogszabályok vagy jelen adatkezelési tájékoztató lehetővé teszik.

Az Adatkezelő az Támogató kérelmére – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani a fenti adatokról.

Ha a Támogató nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

II. A hírlevélre feliratkozók, a kommentelni szándékozók és az Adatkezelővel kapcsolatba lépni kívánó személyek adatainak kezelése

1. Az Adatkezelő címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.

2. Az Adatkezelő elérhetősége: info@direkt36.hu

3. Az Érintettek köre: a hírlevélre feliratkozók, a kommentelni szándékozók és az Adatkezelővel kapcsolatba lépni kívánó személyek.

4. A kezelt adatok köre: A hírlevélre történő feliratkozáshoz, a kommenteléshez és egyéb kapcsolatfelvételhez opcionálisan megadható adatok: az Érintett neve és e-mail címe. (Hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

5. Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adja a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez a hírlevélre történő feliratkozás, kommentelés vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából.

6. Hozzájárulás az adatkezeléshez és tájékoztatás az adatkezelésről: az Érintett az ÁSZF rendelkezéseinek és jelen tájékoztató elfogadásával – az erre vonatkozó gombra kattintással – tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja az általa önkéntesen megadott és az Adatkezelő birtokába került személyes adatainak kezelését.

7. Az adatkezelés célja:

7.1. Adatbázis készítése hírlevél küldése és a támogatók informálása érdekében. (Hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

7.2. Adatbázis készítése és kezelése annak érdekben, hogy az arra kifejezetten feliratkozó Támogatóknak lehetősége legyen az Adatkezelő webes felületén egyes tartalmakhoz online megjegyzéseket fűzni, kommentelni. (Hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

7.3. Az érintettekkel történő kapcsolattartás biztosítása.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: a Direkt36 Nonprofit Kft. tagjai és kijelölt munkatársai.

9. Az adatok kezelésének időtartama: a kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő az Érintett kérelmére törli a kezelt személyes adatait.

10. Az Érintett – írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:

  • a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • a személyes adatainak helyesbítését,
  • a személyes adatainak zárolását.

A személyes adatainak törlését akkor kérheti, ha azt a jogszabályok vagy jelen adatkezelési tájékoztató lehetővé teszik.

Az Adatkezelő az Támogató kérelmére – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani a fenti adatokról.

Ha a Támogató nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

III. Cookie-k tárolása

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

A direkt36.hu – mint általában a honlapok – használ és tárol ún. cookie-kat, amelyek az oldal forgalmának mérésére, illetve az oldalon megjelenő tartalom szabályozására szolgáló kódsorozatok. A cookie-k azért lényegesek, mert ezek segítségével a felhasználó bizonyos adatai, így pl. IP címe- azonosíthatóvá válhatnak, aminek a célja, hogy a későbbi böngészés egyszerűbbé és gyorsabbá váljon.

A direk36.hu a következő típusú cookie-kat tárolja és használja:

olyan kódsorozatok, amelyek az egyes médiatartalmak olvasottságát, látogatottságát mérik (Google Analytics);

olyan kódsorozatok, amelyek célja az adott médiatartalom vagy népszerűsítésének, továbbküldésének megosztásának lehetősége a közösségi médiában (Facebook, Twitter);

olyan kódsorozatok, amelyek a szerkesztőség rendszer működésének optimalizálását szolgálják és a megjelenő tartalmat szabályozzák (WordPress)

Ezek működését a felhasználó blokkolhatja vagy letilthatja, mert az adott médiatartalom a kódsorozatok tárolása nélkül is megtekinthető, viszont bizonyos cookie-k törlése vagy blokkolása esetén az oldal egyes tartalmai elérhetetlenné válnak.

A cookie-k letiltását és törlését az internet böngészéséhez használt programja (pl. Chrome, Firefox, stb.) Beállítások menüpontjában végezheti el, vagy használhat valamilyen kiegészítő programot is erre a célra (pl. https://disconnect.me/). Ha a cookie-k letiltásához vagy blokkolásához segítségre van szüksége, akkor írjon az info@direkt36.hu címre.

Hivatalos tájékoztatás

1. Az Adatkezelő címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.

2. Az Adatkezelő elérhetősége: info@direkt36.hu

3. Az Érintettek köre: a direkt36.hu oldalaira látogató, az oldalak között navigáló személyek, az ún Felhasználók.

4. A kezelt adatok köre: a Felhasználók kattintásai és navigálásai során keletkező speciális kódsorozatok, ún cookie-k.

5. Az adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása.

6. Tájékoztatás az adatkezelésről és hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a direkt36.hu weboldal megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást kap az a cookie-k kezeléséről, annak feltételeiről, az adatkezelés megtiltásának lehetőségéről egy felugró menüsáv formájában.

7. Az adatkezelés célja: a látogatottság mérése, médiatartalom népszerűsítése és a szerkesztőségi rendszer működésének optimalizálása.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: a Direkt36 Nonprofit Kft. tagjai és kijelölt munkatársai.

9. Az adatok kezelésének időtartama: az Adatkezelő az Érintett általi blokkolásig vagy letiltásig kezeli az adatokat.

10. Az Érintett – írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:

  • a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
  • a személyes adatainak helyesbítését,
  • a személyes adatainak zárolását.

A személyes adatainak törlését akkor kérheti, ha azt a jogszabályok vagy jelen adatkezelési tájékoztató lehetővé teszik.

Amennyiben a kódsorozatokkal kapcsolatban további kérdése merülne fel az Adatkezelő arról kérelemre – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani.

Ha az Érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Alkalmazandó jogszabályok listája:

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban Általános Adatvédelmi Rendelet);

a  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

További információ: naih.hu