Általános szerződési feltételek (archív)

FIGYELEM! EZ AZ ÁSZF ARCHIVÁLT, 2022. OKTÓBER 10-ÉTŐL ÉRVÉNYTELEN KORÁBBI VÁLTOZATA! AZ AKTUÁLIS ÁSZF ITT OLVASHATÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A WWW.DIREKT36.HU HONLAPON KERESZTÜL MEGVALÓSULÓ ESETI TÁMOGATÁSNYÚJTÁSRA VONATKOZÓAN

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. (rövid név: Direkt36 Nonprofit Kft.; székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8., adószáma: 25004582-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-194184, képviseli: Pethő András ügyvezető) mint támogatott– a továbbiakban: Kedvezményezett – és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen történő kattintás útján saját vagyona rovására pénzbeli támogatást (adományt) nyújt Kedvezményezett részére (Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. Rögzítésre kerül, hogy Kedvezményezett hosszú távú célja DIREKT36 megnevezésű portál fenntartása és működtetése. A DIREKT36 egy olyan, elsősorban oknyomozó és tényfeltáró írásokat tartalmazó internetes portál – a továbbiakban: Portál –, amely a lehető legszélesebb felhasználói bázishoz jut el, illetve amely a tényfeltáró újságírás eszközeivel igyekszik bemutatni a Magyarországon történő, illetve Magyarországot érintő legfontosabb társadalmi és politikai eseményeket, és amely mentes és független minden olyan ráhatástól, amely az egyes megjelenő cikkek tényszerű, az objektív valósággal egyezőséget mutató tartalmát módosítani, befolyásolni kívánja.

1.3. Rögzítésre kerül, hogy a Kedvezményezett a közösségi finanszírozás megvalósítása érdekében Honlapot hozott létre és tart fenn (http://www.direkt36.hu/tamogatas/), amely keretet nyújt a 3.5. pontban körülírt finanszírozási formák működésére.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Adományozó a Honlapon körülírt adományozási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást nyújtson.

2.2. Az Adományozó a Honlapra navigálással, és az ott igénybe vehető támogatási lehetőségek valamelyikének kiválasztásával, továbbá az ott felkínált informatikai manőverek (kattintás, adatbevitel stb.) megvalósításával kifejezi a Kedvezményezett irányába a saját vagyona rovására történő adományozási szándékát.

2.3. A Honlapon az Adományozó által kiválasztott támogatási mód kiválasztását követően az Adományozó által olvashatóvá válnak a kedvezményezett jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei, amely feltételek Adományozói elfogadását követően az eseti támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. A támogatás célja
Felek megállapítják, hogy a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a Kedvezményezett által fenntartott Portál működéséhez.

3.2. Támogatási szintek

A Kedvezményezettet bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni az általa a Honlapon keresztül, akár egy, akár több alkalommal.

A Kedvezményezett – az adományozás megkönnyítése érdekében – a Honlapon az alábbi összegek adományozását javasolja.

3.2.1. A „Támogató kategória”. Az első fokozatú támogatás összeg: 3000 forint, azaz háromezer forint, egy naptári évben legalább egy alkalommal. Abban az esetben, ha Adományozó ezzel az összeggel kívánja segíteni a Kedvezményezettet, úgy Kedvezményezett a 4.3 pont szerinti informálást nyújtja részére a Portál működéséről, illetve az ott meghatározott egyéb viszonosságot biztosítja számára.

3.2.2. A „Barát kategória”. A második fokozatú támogatás összege 6000 forint, azaz hatezer forint, egy naptári évben legalább egy alkalommal. Abban az esetben, ha Adományozó ezzel az összeggel kívánja segíteni a Kedvezményezettet, úgy Kedvezményezett a 4.4 pont szerinti informálást nyújtja részére, illetve az ott meghatározott egyéb viszonosságot biztosítja számára.

3.2.3. A „Partner kategória”. A harmadik fokozatú támogatás összege 15.000 forint, azaz tizenötezer forint, egy naptári évben legalább egy alkalommal vagy havonta 1250,- azaz egyezerkettőszázötven forint legalább egy éven át folyamatosan. Abban az esetben, ha Adományozó ezzel az összeggel kívánja segíteni a Kedvezményezettet, úgy Kedvezményezett a 4.5 pont szerinti informálást nyújtja részére, illetve az ott meghatározott egyéb viszonosságot biztosítja számára.

3.2.4. A „Partner+ kategória”. A negyedik fokozatú támogatás összege 30.000 forint, azaz harmincezer forint, egy naptári évben legalább egy alkalommal vagy havonta 2500,- azaz kettőezer-kettőszázötven forint legalább egy éven át folyamatosan. Abban az esetben, ha Adományozó ezzel az összeggel kívánja segíteni a Kedvezményezettet, úgy Kedvezményezett a 4.6 pont szerinti informálást nyújtja részére, illetve az ott meghatározott egyéb viszonosságot biztosítja számára.

3.2.5. Az Adományozónak a felkínált lehetőségeken túlmenően lehetősége van más összegű és gyakoriságú adományozásra is. Ebben az esetben az Adományozó és a Kedvezményezett az adományozás tényéről egyedi megállapodást köt. Az ezzel kapcsolatos egyedi információkról a Kedvezményezett kérésre a tamogatas@direkt36.hu elektronikus levélcímen ad tájékoztatást

3.4. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte

3.4.1. Ahhoz, hogy valaki Adományozóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégezni: az Adományozó a 3.2 pontban rögzített és ennek megfelelően a Honlapon is felkínált támogatási szintek valamelyikét kiválasztja, az általános szerződési feltételeket elfogadja, és a 3.5.1. pontban körülírt, és a Honlapon is felkínált fizetési módok útján az adományozást megvalósítja.

3.4.2. Abban az esetben, ha Adományozó a 3.4.1. pont szerinti folyamat elvégzését követően újra támogatni szeretné a Kedvezményezettet, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti meg.

3.5. Fizetési mód

3.5.1. A támogatás megvalósulhat a PayPal nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.
3.5.2. A támogatás megvalósulhat bankkártyás utalás útján.
3.5.3. A támogatás megvalósulhat banki átutalással.

4. Az Adományozónak nyújtott viszonosság

4.1. Abból a célból, hogy Kedvezményezett honorálja azt, hogy Adományozó meghatározott pénzösszeggel hozzájárult a Portál működéséhez, az alábbiakban kifejtésre kerülő módon, az alkalmazott támogatási szinthez igazodva gondoskodik a megfelelő viszonosság gyakorlásáról a befizetés Kedvezményezett számláján történő jóváírásától számított egy naptári éven keresztül.

4.2. Rögzítésre kerül, hogy a jelen 4.1. pont alpontjaiban kifejtett viszonosságok nem az Adományozó által nyújtott adomány ellentételezését jelentik, azok pusztán arra szolgálnak, hogy a Kedveményezett által a Portál működéséről különböző mértékű, naprakész tájékoztatással szolgáljanak az Adományozók részére. Az adományozás nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

4.3. Az az Adományozó, aki az adott évben a Kedvezményezettet legalább a 3.2.1. pontban körülírt összeggel támogatja, „Támogató” besorolást kap.

4.3.1. Ebben az esetben a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy havi rendszerességgel hírlevelet – a továbbiakban: Hírlevél – küld a Támogató részére, amelyben részletesen beszámol a Kedvezményezett tevékenységéről, ennek keretében naptári évenként legalább egyszer a Támogató által juttatott támogatás felhasználásáról. A Hírlevelet Kedvezményezett az Adományozó Honlapon történt regisztrációja során megadott elektronikus elérhetőségére küldött elektronikus üzenet formájában – a továbbiakban: E-mail – juttatja el részére.

4.4. Az az Adományozó, aki az adott évben a Kedvezményezettet legalább a 3.2.2. pontban meghatározott összeggel támogatja, „Barát” besorolást kap.

4.4.1. Ebben az esetben a Kedvezményezett az Adományozó részére–– kötelezettséget vállal, hogy a Hírlevél mellett évente elektronikus könyvet – a továbbiakban: E-könyv – küld E-mail-en keresztül. Felek rögzítik, hogy az E-könyvben Kedvezményezett részletesen beszámol Adományozónak a Kedvezményezett működéséről, eredményeiről akként, hogy a legjobban sikerült írásokat és az azok elkészítéséhez végzett kutatómunkára vonatkozó információkat megosztja vele, ezen túlmenően pedig olyan összefoglaló tájékoztatót tesz számára megismerhetővé, amely az által végzett oknyomozó tevékenység műhelytitkaiba enged betekintést.

4.5. Az az Adományozó, aki az adott évben a Kedvezményezettet legalább 3.2.3. pontban összeggel támogatja, „Partner” besorolást kap.

4.5.1. Ebben az esetben, a Kedvezményezett a Hírlevél és az E-könyv küldése mellett az általa szervezett valamennyi rendezvény tekintetében biztosítja az Adományozó részére az azokon való megjelenés lehetőségét akként, hogy minden ilyen eseményre – E-mail útján – meghívót küld részére. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban megjelölt rendezvények minden érdeklődő számára térítésmentesen látogathatóak.

4.6. Az az Adományozó, aki az adott évben a Kedvezményezettet legalább 3.2.4. pontban összeggel támogatja, „Partner+” besorolást kap.

4.6.1. Ebben az esetben, a Kedvezményezett a Hírlevél, az E-könyv küldése, továbbá a rendezvényeken való részvétel lehetőségén túlmenően megosztja az Adományozóval azokat az adatelemzői és adatbiztonsági technikákat, amelyeket újságírói tevékenységéhez használ.

5. A támogatás felhasználása

Kedvezményezett naptári évenként legalább egyszer a Hírlevélben, illetve a rendezvények alkalmával tájékoztatja Adományozót arról, hogy a Honlapon keresztül összegyűjtött támogatási összeget mire fordította, amely informálásnak olyannak kell lennie, hogy megfeleljen az átláthatóság követelményének.

6. Adatkezelés

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Adományozó általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Kedvezményezett jogosult Adományozó által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként az adományozás folyamata során a Kedvezményezett birtokába kerülő adatokat, a jogszabályi keretek között kezelni. Rögzítésre kerül, hogy ennek keretében adattovábbítás nem történik. Az adatkezelés részleteit az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

7. A szerződés megszűnése.

7.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

7.2. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adományozási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítést.

7.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – az adomány céllal ellentétes felhasználása.

8. Lemondás az ajándék visszakövetelési jogáról

A szerződő felek kijelentik, hogy az adományozó a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

9. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit valamint általános szabályait kell alkalmazni.