Médiatartalom-szolgáltatói tevékenységre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) kiadja és üzemelteti a Direkt36 (www.direkt36.hu) internetes hírportál sajtóterméket. Az Adatkezelő a médiatartalom-szolgáltatói tevékenysége során a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása érdekében csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számára nem teszi hozzáférhetővé.

1. Az Adatkezelő adatai

Név: Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.
Adószám: 25004582-2-41,
Cégjegyzékszám: 01-09-194184,
Statisztikai számjel: 25004582-6312-572-01
Európai egyedi azonosító:  HUOCCSZ.01-09-194184
Képviseli:  Pethő András ügyvezető
Elektronikus elérhetőség:  info@direkt36.hu
Honlap: www.direkt36.hu

2. Az Érintettek és a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő médiatartalom-szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban hivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, illetve egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához. Különleges személyes adatokat az Adatkezelő akkor kezel, ha ahhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, vagy azokat az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta, vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges uniós jog vagy tagállami jog alapján, és arányos az elérni kívánt céllal.

3. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő, összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 5-11. cikkeivel, kizárólag olyan adatok kezelését végzi, amelyek a médiatartalom szolgáltatás hatékony biztosításához szükségesek. Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatok az adatkezelés teljes időtartama alatt a valós információkat jelenítsék meg, az adatkezelés átlátható és tisztességes legyen, az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak. Adatkezelő a jóhiszeműség és együttműködés elvei mentén biztosítja az érintettek magánszférájának a védelmét és az ezzel összefüggő hatékony jogérvényesítést.

4. Az adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) és f) pontjai alapján.

e) Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az Adatkezelő médiatartalom-szolgáltatói, tájékoztatási tevékenysége közérdekű tevékenység, az ehhez kapcsolódó adatkezelése közérdekű feladatból végzett adatkezelés. Magyarország Alaptörvénye elismeri a személyes adatok védelméhez való jogot [VI. cikk (3) bekezdés], a közérdekű adatok nyilvánosságát [VI. cikk (3) bekezdés], a sajtószabadságot és a sajtó sokszínűségét [IX. cikk (2) bekezdés]. A sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 10. §-a a sajtó feladataként előírja, hogy közérdeklődésre számot tartó ügyek kapcsán a közönséget tájékoztassa. Az Smtv. 6. § (1) bekezdés értelmében a médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy törvényben meghatározottak szerint jogosult a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét a bírósági és hatósági eljárások során titokban tartani, továbbá bármely, az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadását megtagadni.

f) Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő előzetes érdekmérlegelést végez, melynek keretében meghatározza a jogos érdeket, az érintettre gyakorolt hatását, az adatkezelés szükségességét és arányosságát, valamint mérlegeli a jogos érdek és az érintett jog viszonyát és elsőbbségét.

5. Az adatkezelés célja

A sajtó küldetésének teljesítése, a sajtószabadságból fakadó jogok gyakorlása, közügyekben a nyilvánosság, a Direkt36.hu hírportál olvasóinak tájékoztatása, demokratikus ügyek megvitatása. Az Smtv. 10. §-a közérdekű feladatként írja elő a sajtószervek számára, hogy megfelelően tájékoztassák a közönséget a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: az Adatkezelő ügyvezetője és az általa kijelölt munkatársak.

7. Az adatok kezelésének időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat a sajtószabadsághoz kapcsolódó tájékoztatási cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatok kezelésének időtartama az Adatkezelő a jogos érdekének fennállásáig tart.

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a jogi előírásokkal összhangban az adatbiztonság céljának megfelelő szervezeti és technológiai intézkedésekkel törekszik adatai megőrzésére a jogosulatlan hozzáféréssel és felhasználással, az adatok elvesztésével és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalával szemben. Az Adatkezelő a székhelyén és telephelyein a személyes adatok elektronikus tárolására az Adatkezelő tulajdonában álló eszközöket használ. Az Adatkezelő az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

9. Érintetti jogok

A személyes adatokhoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés): az érintett a hozzáférési jog gyakorlásával tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatokról, azok feldolgozásáról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelési műveletekről;
b) amennyiben az Adatkezelő pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult – a helyes adatok egyidejű megadásával – kérheti az Adatkezelőt, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); a GDPR 17. cikk (3) bekezdés a) pontja értelmében a törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy ha a személyes adatok kezelésére a törvény felhatalmazást ad, valamint a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
d) az adat kezelésének korlátozása: az érintett jogos érdekén alapuló vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
e) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
f) bármely az Adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
g) tiltakozás a személyes adat kezelése ellen: az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10. Profilalkotás

Az Adatkezelő a tájékoztatási kötelezettsége keretében végzett adatkezelése során nem történik profilalkotás.

11. Jogérvényesítési lehetőségekről szóló tájékoztatás

A médiatartalom-szolgáltatói tevékenységre vonatkozó adatvédelemi kérdéseit küldje a Direkt36 Kft. ügyvezetőjének, név: Pethő András, email: info@direkt36.hu.

Érintettként jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ezen felül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeltük. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft.
Adatkezelő